Nếu bạn muốn thiết lập khóa SSH để cho phép đăng nhập mà không cần mật khẩu, bạn có thể làm như vậy bằng một lệnh duy nhất.

Điều đầu tiên bạn cần làm là đảm bảo rằng bạn đã chạy lệnh keygen để tạo các khóa:

ssh-keygen -t rsa

Sau đó, sử dụng lệnh này để đẩy khóa đến máy chủ từ xa, sửa đổi khóa để khớp với tên máy chủ của bạn.

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user@hostname 'cat >> .ssh/authorized_keys'